Ingatlankezelés

Önkormányzati tulajdonú ingatlanok

A Termofok-Sió Szolgáltató Kft. látja el a Siófok Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező ingatlanok, lakóházak, lakások, valamint az ezekhez tartozó bérbeadás útján hasznosított területek üzemeltetését.
Az ingatlanok üzemeltetésébe beletartozik a Bérleti szerződések kijelölt bérlőkkel történő megkötése, illetve módosítása, a bérleti díjak beszedése, a vegyes tulajdonú ingatlanoknál (társasházak) a tulajdonosi képviselet ellátása, továbbá a tulajdonos Önkormányzat engedélyezésével az ingatlanok felújítása, karbantartása.

Rendelőintézet

A Termofok-Sió Kft. látja el az önkormányzati tulajdonú siófoki, úgynevezett volt Rendelő Intézet üzemeltetési feladatait.
Az üzemeltetés magába foglalja a fenti teljes épület fűtését, hideg – meleg vízzel történő ellátását, az ingatlan folyamatos felügyeletét, kisebb karbantartási – javítási feladatok elvégzését, a közös helyiségek takarítását, a vagyonbiztonsági rendszer üzemeltetését, a közművek felé történő díjfizetést és a bérlők, valamint az alapellátást végző orvosok felé a díjak továbbszámlázását és a leszámlázott díjak beszedését, az üzemeltetéssel kapcsolatos adminisztrációt, továbbá a belső udvar folyamatos tisztán tartását.

Önkormányzati tulajdonú „fecskeházak”

A Termofok-Sió Kft. üzemelteti az Önkormányzat tulajdonát képező Siófok, Bajcsy – Zs. utca 110. szám alatti, illetve a Siófok, Szekrényessy Kálmán utca 6. szám alatti „fecskeházak” üzemeltetését.

A garzonlakások száma

- Bajcsy – Zs. utca 110. szám alatti „fecskeház”: 59 garzonlakás

- Szekrényessy Kálmán utca 6. szám alatti „fecskeház”: 52 garzonlakás

Az ingatlan üzemeltetése magába foglalja az alábbiakat:

- a közös költség, illetve a közüzemi díjak (melegvíz, hidegvíz, fűtés) kiszámlázását a bérlők felé
- a lakásban lévő közüzemi mérőórák havonkénti leolvasása
- a fűtési, illetve a melegvíz szolgáltató rendszer üzemeltetése
- lakónyilvántartás vezetése
- a házirend betartatása
- az épülethez tartozó közterület gondozása (kert, járda, utak, parkoló), tisztántartása, hó eltakarítása
- az épület közlekedőinek folyamatos tisztántartása

Házirend:

A Siófok Bajcsy Zs. u. 110. szám alatti, illetve a Szekrényessy Kálmán utca 6. szám alatti önkormányzati lakások, valamint az épülethez tartozó közös területek (udvar, kert vagy telek) rendjének biztosítása érdekében az alábbi házirend betartását rendeli el a Termofok-Sió Kft., mint üzemeltető a Polgármesteri Hivatallal egyeztetett módon.

1./ Az épületen belüli rendtartás

A lakások bérlői tisztán kell, hogy tartsák lakószintenként az igénybevett lakásokat.
A lakók kötelesek:
- a jegyzőkönyvben használatra átadott berendezési tárgyak, szerelvények és eszközök állapotát megóvni.
- bármilyen tevékenységgel (saját anyag, bútorszállítással, felújítással, költözéssel) járó szennyeződést a lépcsőházban eltakarítani, az okozott károsodást kijavítani.
- az épületből különböző tárgyakat (virágot) kidobni, folyadékot kiönteni tilos.

2./ Az épületen kívüli rendtartás

- közlekedni csak a szilárd burkolattal ellátott területen szabad.(zöld területen tilos!)
- gépjárművek tisztítása (autómosás) nem megengedett.
- parkolóban szemetelni tilos!
- parkolóban tárolt gépjárművekért felelősséget nem vállalunk.
- a személy és gépkocsi bejárati kapuk zárása vagyonvédelmi okok miatt kötelező.
- a hulladéktárolók mellé, továbbá az ingatlan területén szemetet elhelyezni tilos.
Nagyobb terjedelmű hulladék elszállítása a bérlő feladata.

3./ A lakóépületek rendje

A Bérlőknek tartózkodni kell minden, mások nyugalmát zavaró zajos magatartástól és tevékenységtől. A zaj és rezgést keltő berendezések (TV, rádió, mosógép stb.) úgy működtethetők, hogy mások nyugalmát ne zavarják. A lakóépületben zajt okozó háztartási gépek használata, építési és szerelési munkák végzése 7:00 és 20:00 óra között engedélyezett. Folyosókra korlátokra ruhaneműt kiteríteni nem szabad. Virágot csak biztonságosan rögzített tartóban szabad elhelyezni.

4./ Állattartás

Az állattartás TILOS!

Egyéb rendelkezések

- a Termofok-Sió Kft. a bérleményt rendeltetésszerű használatra alkalmas, tiszta állapotban adja a bérbevevő birtokába, melyről a felek jegyzőkönyvet készítenek
- a bérleti jogviszony fennállása alatt a bérbevevő köteles gondoskodni a lakás bútorainak, ajtóinak, ablakainak, berendezéseinek karbantartásáról, felújításáról, pótlásáról, illetőleg cseréjéről, továbbá a bérbeadó hozzájárulása nélkül a bérleményen, valamint a bérleményben átalakítás nem végezhető
- a lakásbérleti szerződés megszűnésekor a bérbevevő a lakást tisztán és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, mely magába foglalja a lakás falainak festését (amennyiben szükséges), a lakásberendezések működőképes állapotban történő átadását, a szerződés megszűnésének napján köteles a bérbeadónak visszaadni
- megszűnik a bérleti szerződés a meghatározott időtartam lejárta előtt felmondás útján, ha a bérlő:
- a vállalt lakáselőtakarékosság befizetésének tényét minden negyedévet követő hónap utolsó napjáig nem igazolja írásbeli felszólítás ellenére sem
- a vállalt lakáselőtakarékosság befizetésének 3 hónapot meghaladóan késedelembe esik, és írásbeli felszólítás ellenére késedelemben marad
- a bérlő kereső tevékenysége 90 napnál hosszabb időre megszűnik, illetőleg a hallgatói jogviszonya megszűnik, a lakást 6 hónapon belül el kell hagynia
- a Termofok-Sió Kft. által kiszámlázott közüzemi szolgáltatások díját felszólításra sem fizeti meg
- a Termofok-Sió Kft. által készített, a Polgármesteri Hivatallal egyeztetett és az épületben kifüggesztett Házirendet felszólításra sem tartja be.